Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O REGISTRACI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) JE SMLOUVOU UZAVŘENOU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SPRINX SYSTEMS A.S., SE SÍDLEM VÝCHOZÍ 6, 147 00 PRAHA 4, ČESKÁ REPUBLIKA. TATO SMLOUVA UPRAVUJE 30-DENNÍ BEZPLATNÉ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI NAŠE SLUŽBY KOUPÍTE, BUDE TATO SMLOUVA UPRAVOVAT ROVNĚŽ VÁŠ NÁKUP A PRŮBĚŽNÉ VYUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB.

VYSLOVENÍ SOUHLASU S TOUTO SMLOUVOU PROVEDETE BUĎ KLIKNUTÍM NA POLÍČKO UVÁDĚJÍCÍ VÁŠ SOUHLAS, NEBO PODEPSÁNÍM OBJEDNÁVKY S ODKAZEM NA TUTO SMLOUVU, TÍMTO TEDY VYSLOVUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD TUTO SMLOUVU UZAVÍRÁTE JMÉNEM SPOLEČNOSTI NEBO JMÉNEM JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI TAKOVÝ SUBJEKT A URČENÉ OSOBY ZAVAZOVAT K DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK. POKUD TAKOVÉ OPRÁVNĚNÍ NEMÁTE, NEBO POKUD S TĚMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE TUTO SMLOUVU PŘIJMOUT ANI VYUŽÍVAT SLUŽBY.

Součásti této smlouvy Tato Smlouva se skládá z níže uvedených všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) a obchodních podmínek specifických pro využívání jednotlivých Služeb (dále jen „Podmínky konkrétní služby“). VOP a Podmínky konkrétní služby dále společně také jen „Podmínky“. V případě rozporu mezi VOP a Podmínkami konkrétní služby mají přednost Podmínky konkrétní služby.

Popis Služby Služba Sprinx CRM (dále jen „Služba“ nebo „Služby“**) poskytuje aplikaci managementu k řízení vztahů se zákazníky pro podniky včetně souvisejících komponent (tj. dodatků, doplňků, offline programů a služeb.spolupráce), které si objednáte v rámci jedné registrace nebo objednávky. Služby nezahrnují aplikace třetích stran (tedy online, webové ani offline aplikace), které by byly poskytovány třetími stranami a které by byly provozně spjaty se Službami jako jsou aplikace třetích stran. Služby můžete využívat po své osobní nebo obchodní účely nebo pro vnitřní obchodní účely v rámci organizace, kterou zastupujete. Ke Službám se můžete připojit prostřednictvím jakéhokoliv internetového prohlížeče, který Služby podporuje. Připojení na internet si musíte zajistit sami, stejně jako vybavení nezbytné pro využívání Služeb. S pomocí svého uživatelského účtu můžete vytvářet a upravovat obsah, a pokud se tak rozhodnete, můžete ho zveřejnit a sdílet. Sprinx Systems, a.s. používá pro provoz aplikace vlastní platformu AppOn.cloud v USA či SoftwareHosting.cz v České Republice.

Registrace k Službám Beta Některé Služby můžeme pro účely testování a hodnocení nabízet jako otevřené nebo uzavřené Služby beta (dále jen „Služba beta“ nebo „Služby beta“). Souhlasíte, že máme výhradní oprávnění a právo k rozhodnutí o době testování a hodnocení Služeb beta. Budeme jediným hodnotitelem úspěchu takového testování a případného rozhodnutí o nabídce Služeb Beta jako komerčních služeb. Používáním kterékoliv Služby beta vám nevzniká žádný závazek koupit licenci k používání jakékoliv placené Služby. Vyhrazujeme si právo plně, kdykoliv dočasně nebo trvale ukončit poskytování kterékoliv ze Služeb beta, bez ohledu na to, zda vás o tom budeme informovat či nikoliv. Souhlasíte, že Sprinx Systems neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani třetím osobám za jakékoliv škody související nebo způsobené změnami, pozastavením nebo ukončením poskytování kterékoliv ze Služeb beta, a to z jakéhokoliv důvodu.

Změna všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb Na základě oznámení, jsme kdykoliv oprávněni upravit Podmínky. Oznámení o takové změně vám bude zasláno e-mailem nebo zveřejněním změn na webových stránkách. Budete-li pokračovat ve využívání Služeb i po oznámení případných změn Podmínek, bude to považováno za váš souhlas s novým zněním Podmínek.

Registrační povinnost uživatele Pro přístup ke Službám si musíte zaregistrovat uživatelský účet, a to poskytnutím všech požadovaných údajů. Pokud zastupujete organizaci a přejete si využívat Služby pro interní firemní účely, doporučujeme, abyste si vy i všichni ostatní uživatelé z vaší organizace zaregistrovali uživatelský účet zadáním firemních kontaktních údajů. Doporučujeme zejména, abyste použili firemní e-mailovou adresu.

Osobní údaje a jejich ochrana Osobní údaje, které poskytujete společnosti Sprinx Systems prostřednictvím služeb, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sprinx Systems. Vaše rozhodnutí používat Služby znamená váš souhlas s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů společnosti Sprinx Systems. Jste povinni zachovat utajení svého uživatelského jména, hesla a dalších citlivých informací. Jste odpovědni za veškeré činnosti, které probíhají na vašem uživatelském účtu, a souhlasíte, že nás budete neprodleně informovat o jakémkoliv neoprávněném použití vašeho uživatelského účtu e-mailem na e-mail obchod@sprinx.com nebo zavoláním na kterékoliv z čísel uvedených na seznamu http://www.sprinx.com/Kontakt/Ceska-republika. Nejsme odpov ě dni za žá dn é ztráty ani škody, které vzniknou vám či třetím osobám v důsledku jakéhokoliv neoprávněného přístupu nebo zneužitím vašeho uživatelského účtu tímto nebo jiným způsobem.

Sdělení společnosti Sprinx Systems

Služby mohou zahrnovat určitá sdělení od společnosti Sprinx Systems, jako jsou servisní oznámení, administrativní zprávy a letáky. Tímto rozumíte, že tato sdělení jsou součástí poskytování Služeb. Jste srozuměni s možností doručování servisních oznámení a administrativních zpráv.

Poplatky a platby Licence k placeným Službám jsou k dispozici v rámci měsíčních plateb za poskytnuté Služby. Vaše licence se automaticky obnoví vždy k výročí měsíčně poskytované služby za předpokladu, že máte řádně uhrazeny veškeré faktury. Na konci zúčtovacího období Vám bude vystavena faktura za poskytnuté služby dle platného ceníku produktů Sprinx CRM 6 / 7 / One Online. Fakturace se skládá z poplatku za licence dle nejvyššího počtu uživatelů, kteří byli aktivní v rámci fakturovaného období a dalších aktivovaných služeb. Společnost Sprinx Systems si vyhrazuje právo na změnu poplatku za licenci a zpoplatnění k použití Služeb, které jsou momentálně bezplatné. Používání Služeb vám nebude účtováno, pokud se nerozhodnete pro přechod z bezplatného 30ti denního období na placenou verzi aplikace

Omezení používání Kromě dalších podmínek této Smlouvy nesmíte: (I) přenášet ani jinak zpřístupňovat jakékoliv služby třetí osobě, (II) poskytovat jakékoliv služby na základě Služeb bez předchozího písemného souhlasu Sprinx Systems a.s.; (III) používat odkazy třetích stran na stránky - bez souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami webových stránek; (IV) zveřejňovat odkazy na stránky třetích stran nebo používat jejich logo, firmu atd. bez jejich předchozího písemného souhlasu (V) ani používat Služby k rozesílání nevyžádané pošty či jiným nezákonným činnostem.

Rozesílání spamu a nezákonná činnost Souhlasíte, že nebudete Služby využívat k nezákonným účelům ani k přenosu materiálu, který je nezákonný, pomlouvačný, obtěžující, zasahující do soukromí jiných osob, hrubý, výhružný, poškozující, vulgární, pornografický, obscénní či jinak nežádoucí, urážející náboženské cítění jiných, podporující rasismus, obsahující viry nebo jinak porušující či umožňující porušení práv duševního vlastnictví. Souhlasíte, že nebudete Služby využívat k přenosu „velkých objemů pošty“, „nevyžádané pošty“, „řetězových zpráv“, „phishingu (podvodnému získávání údajů)“ ani n evyžádané masové distribuci e-mailů. Vyhrazujeme si právo přerušit váš přístup ke Službám, pokud budou existovat prokazatelné důvody, že jste Služby využívali jakýmkoliv nezákonným či neoprávněným činnostem.

Zásady neaktivních uživatelských účtů Vyhrazujeme si právo zrušit neuhrazený uživatelský účet po uplynutí 90 dní od ukončení registrace. V tomto případě budou veškerá data související s takovým uživatelským účtem odstraněna. Vaše data budou uložena po dobu 90 dní (dále jen „Doba odkladu“) od vypršení licence do okamžiku zrušení uživatelského účtu. V průběhu Doby odkladu můžete požádat o (a) data v rámci placené služby nebo b) obnovení vaší licence včetně dříve vložených dat. Po uplynutí Doby odkladu Sprinx Systems zruší veškeré uživatelské účty a trvale vymaže veškerá data. Tyto zásady odstraňování dat se uplatňují na veškeré Služby. Pro účely výpočtu doby nečinnosti bude každá ze Služeb posuzována jako samostatná a oddělená. Jinými slovy aktivita v rámci jedné Služby neznamená zachování vašeho aktivního uživatelského účtu v jiné Službě. V případě účtů s více než jedním uživatelem platí, že je-li aktivní alespoň jeden uživatel, účet nebude považován za neaktivní.

Vlastnictví dat Respektujeme vaše právo na vlastnictví vámi vytvořeného a uloženého obsahu., kterého jste vlastníky. Pokud to výslovně nedovolíte, neposkytneme vaše data v rámci využívání Služby společnost Sprinx Systems pro komerční, marketingové ani podobné účely. Společnost Sprinx Systems však vyžaduje povolení k: přístupu, kopírování, distribuci, ukládání, přenosu, změně formátu, zobrazení a přenášení obsahu vašeho uživatelského účtu, a to výhradně po potřeby poskytování Služby.

Obsah vygenerovaný uživatelem

Vámi vytvořený obsah máte právo přenášet nebo zveřejňovat prostřednictvím Služeb či jinak. Nesete však výhradní odpovědnost za tento obsah a důsledky jeho kopírování či zveřejnění. Veškerý zveřejněný obsah bude veřejně dostupný prostřednictvím internetu a může být procházen a indexován vyhledávači. Jste odpovědní za to, abyste omylem nezveřejnili soukromý obsah. Veškerý obsah, který získáte od jiných uživatelů Služeb, se vám poskytuje TAK JAK JE pouze pro vaši informaci a osobní využití a vy souhlasíte, že takový obsah nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat ani jinak využívat pro jakékoliv účely bez výslovného písemného souhlasu osoby, která vlastní práva k takovému obsahu. Pokud při používání kterékoliv ze Služeb, narazíte na obsah s oznámením o autorských právech či jinou funkcí ochrany proti kopírování, souhlasíte, že takové oznámení o autorských právech ani funkci ochrany proti kopírování neodstraníte. Poskytnutím jakéhokoliv obsahu s ochranou autorských práv či s možností ochrany autorských práv na kterékoliv ze Služeb potvrzujete, že máte svolení, oprávnění nebo povolení od všech osob, které mohou uplatňovat jakákoliv taková práva k takto dostupnému obsahu. Dále pak poskytnutím jakéhokoliv obsahu výše popsaným způsobem výslovně souhlasíte, že společnost Sprinx Systems má právo zablokovat přístup k vámi poskytnutému obsahu nebo ho odstranit, pokud společnost Sprinx Systems obdrží stížnost dovolávající se nezákonnosti nebo porušení práv třetích stran tohoto obsahu. Využitím kterékoliv ze Služeb a přenosem či zveřejněním jakéhokoliv obsahu pomocí Služeb výslovně udílíte souhlas k tomu, aby o otázkách nezákonnosti nebo porušení práv třetích osob k takovému obsahu rozhodl zástupce jmenovaný společností Sprinx Systems pro takový účel.

Vzorové soubory, data a Aplikace

Sprinx Systems smí poskytovat vzorové soubory, data a aplikace pro účely prokázání možnosti efektivního využívání Služeb pro konkrétní účely. Informace obsažené v jakýchkoliv takových vzorových soborech a aplikacích zahrnují náhodná, falešná nebo uměle vytvořená data. Sprinx Systems neposkytuje žádnou výslovnou ani odvozenou záruku přesnosti, užitečnosti, úplnosti či spolehlivosti informací, dat nebo vzorových souborů a aplikací.

Ochranná známkaSprinx Systems, logo SprinxCRM logo, názvy jednotlivých Služeb a jejich loga jsou ochrannými známkami společnosti Sprinx Systems. Souhlasíte s tím, že ochranné známky Sprinx Systems nebudete žádným způsobem uvádět ani používat bez předchozího souhlasu Sprinx Systems.

Odmítnutí záruk VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, A SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PROBÍHÁ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBY SE POSKYTUJÍ TAK JAK JSOU. SPRINX SYSTEMS VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ I ODVOZENÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU VČETNĚ NAPŘÍKLAD ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPRINX SYSTEMS NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO PROSTY VIRŮ. POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU STAŽENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO VYUŽITÍM SLUŽEB PROBĚHNE DLE VAŠEHO VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A NA VAŠE RIZIKO A POUZE VY SAMI NESETE ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU, MOBILNÍM TELEFONU, BEZDRÁTOVÉM ZAŘÍZENÍ NEBO DATECH, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VYUŽITÍ SLUŽEB NEBO STAŽENÍ JAKÉHOKOLIV TAKOVÉHO MATERIÁLU. ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ POKYNY ČI INFORMACE, KTERÉ JSTE ZÍSKALI OD SPRINX SYSTEMS, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ, NEBUDOU ZÁKLADEM ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UPRAVENA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.

Omezení odpovědnosti

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST SPRINX SYSTEMS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, TRESTNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ANI ZA ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, SELHÁNÍ POČÍTAČE, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST SPRINX SYSTEMS NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. VAŠÍ JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁHRADOU V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV SPORU SE SPRINX SYSTEMS V SOUVISLOSTI S KTEROUKOLIV ZE SLUŽEB BUDE UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. CELKOVÁ VÝŠE PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI SPRINX SYSTEMS VŮČI VÁM S OHLEDEM NA JAKOUKOLIV SLUŽBU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VÝŠI POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI ZA SLUŽBY.

Rozhodné právo Tato Smlouva se bude řídit a bude uplatňována v souladu se zákony České republiky.

Pozastavení a zrušení

V případě podezření na nezákonnou činnost, déle trvající nečinnosti nebo žádosti v důsledku vymáhání zákona či žádosti jiného vládního orgánu můžeme váš uživatelský účet pozastavit nebo dočasně znepřístupnit k některým nebo všem částem kterékoliv Služby. Námitky proti pozastavení nebo znepřístupnění uživatelských účtů je třeba zasílat na adresu obchod@sprinx.com do třiceti dní od doručení oznámení o pozastavení. Pozastavený nebo znepřístupněný uživatelský účet můžeme na vaši žádost také zrušit. Navíc si vyhazujeme právo zrušit uživatelský účet a odmítnout poskytování Služeb v případě rozumné domněnky, že jste se dopustili porušení Podmínek a znemožnit vám přístup k veškerým Službám beta v případě neočekávaných technických potíží či ukončení poskytování Služeb beta. **Zrušení uživatelského účtu bude zahrnovat zamítnutí přístupu ke Službám, smazání informací z vašeho uživatelského účtu, jako je vaše e-mailová adresa a heslo a odstranění všech dat z vašeho uživatelského účtu.

KONEC USTANOVENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tato Smlouva byla naposledy aktualizovaná 1.února 2017. Je platná mezi vámi a společností Sprinx Systems počínaje dnem vaší akceptace této Smlouvy.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně této Smlouvy, obraťte se na nás prosím na adrese obchod@sprinxcrm.com.